[ Hem ] [ Om ] [ Museum ] [ Kulturpris ] [ Årsbok ]

Kulturpris

Tryserum-Hannäs har instiftat ett kulturpris att årligen utdelas till förtjänt person eller organisation, som gjort en kulturhistorisk gärning i Tryserum-Hannäs eller angränsande socknar.

2023
Tryserum-Hannäs kulturhistoriska stiftelses kulturpris 2023 gick till Lions Club i Valdemarsvik och delades ut av dess ordförande Anders Bockgård i samband med Viksgalan.

Motiveringen lyder:

Marknaderna i Valdemarsvik fyller snart 400 år och hade tidigt mångkulturella inslag. Redan år 1639 råkade den, sedan slagfälten i det 30-åriga kriget i Tyskland, enarmade f.d. knekten och senare bonden Anders Larsson i Ämtöholm, med svärd efter en träta om ett tygstycke dräpa en dansk skomakare på en marknad här i Viken.

Att dräpa en dansk arvfiende ansågs visserligen inte så allvarligt, men lagens långa arm grep snart bonden, som dock lyckades rymma från sitt fängsliga förvar i Johannesborgs slott i Norrköping och höll sig sedan under flera år gömd som fredlös i Ringarumsskogarna med stöd av sockenborna som hjälpte honom med proviant. God grannsämja eller skall vi säga äkta Valdemarsviksanda redan på den tiden alltså.

Marknadsekonomi har numera för de flesta en positiv laddning. Ingen har heller blivit dräpt på en Valdemarsviksmarken sedan 1894, och de nakna fördärvliga kvinnorna från Hamburgs glädjekvarter är nu sedan länge ett minne blott. Numera är marknaderna med andra ord tämligen lugna och städade tillställningar, och en etablerad kulturinstitution som vi måste slå vakt om.

I gamla tider var det både en vårmarknad i början av juni och en höstmarknad i slutet av september, och då egentligen två marknader vid varje tillfälle. Östgötar och smålänningar hade svårt att sämjas och söderköpingsborgarna höll marknad på östgötasidan och västerviksborna höll sin marknad på Smålandssidan söder om bron.

Oktobermarken 2023

Det var mest lokalproducerade livsviktiga produkter som förr salufördes. Kanske något som kan ge idéer och tankeställare för de som både skall föra traditionen vidare och även förnya marknaden in i framtiden. Det är mycket jobb med att styra upp en marknad, och de grå lejonen som nu bär oket på sina axlar är värda all vår uppmuntran och allt vårt stöd.

2022
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses kulturpris 2022 har utdelats till Tommy Andersson och Jerrely Celestino Mc Aully.

För deras förnämliga restaurering av fastigheterna Gamla Metodistkyrkan och Augustenborg även kallat Liedholmshuset utmed Järnvägsgatan på Smålandssidan.

Autentiska miljöer är ovanliga i Valdemarsvik, men dessa två parhästar bevisar att det är möjligt att pietetsfullt restaurera äldre byggnader till modern standard utan att begå våld på husens själ.

Bägge byggnaderna är uppförda på 1910-talet som var en guldålder för Valdemarsviks tätort med snabb expansion efter ny järnvägsförbindelse med omvärlden, egen kommun 1914, varpå följde elektrifiering, vatten och avlopp samt ett livskraftigt och diversifierat näringsliv och ett blomstrande föreningsliv.

Augustenborg, Järnvägsgatan 8, kom från och med 1918 att ägas av Grännäs Träindustri AB med direktör A.V. Holm som huvudägare, vilken är känd i kretsarna kring Torsten Kreuger, och som hade högtflygande planer för det nya stora sågverket vid Grännäs. Senare övertogs hyreshuset av sågverkets inspektor Erik Liedholm och kom att bli fotbollslegenden Nils Liedholms fasta punkt i livet. Detta sammantaget knyter byggnaden på ett intressant vis både till näringslivets expansion och personhistoria.

2021
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses kulturpris för 2021 tillfaller Sven Bråkenhielm.

Sven flyttade till oss i Tryserum i början av detta sekel som en främmande fågel, men blev snart en i högsta grad acklimatiserad Tryserumsbo. Han har gjort ovärderliga insatser som sakkunnig hembygdskämpe alltid på vetenskaplig grund och som ordförande och riktkarl i Tryserums hembygdsförening. Sven har som redaktör och medarbetare i föreningens årsskrift varit med om att lyfta den till en ny nivå. Sven Bråkenhielm har dessutom skrivit en gedigen bok om sin egen spännande fädernesläkt med djupa rötter i Småland och svensk stormaktstid.

2018
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses kulturpris har utdelats till företaget Vikens Plåt och Tegel AB.

Företagets nybyggnation på Mosseboområdet utmed E22:an är något av ett skyltfönster för Valdemarsviks kommun mot omvärlden. Det är därför särskilt glädjande att företagets byggnader vittnar om kvalité och mycket väl smälter in i vår byggtradition vad gäller både materialval och proportioner och manar till efterföljd.

Dessutom har företaget satt Valdemarsvik på kartan genom att ha fått och väl genomfört stora prestigearbeten på välkända kulturbyggnader; som att vara generalentreprenör åt Statens Fastighetsverk vid den moderna restaureringskonstens flaggskepp, den enorma takrestaureringen av Skokloster, världens bäst bevarade barockslott och Sveriges största privatpalats genom alla tider.

Alltså en välförtjänt pristagare som gjort väl ifrån sig och gjort avtryck på både hemmaplan och bortaplan.

2015
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse har beslutat utdela årets kulturpris, 5000 kronor, till arbetsgruppen som håller på att uppföra en klockstapel på Tryserums gamla kyrkogård i västra delen av socknen.

Arbetsgruppen som består av sju mogna män med Håkan Svensson, Gamlabyn i Oltorp, i spetsen, har gjort ett förtjänstfullt arbete. Själva klockan hängde tidigare under ca 40 år vid församlingens samlingslokal vid Korsgata, men kom vid fastighetens försäljning på okända vägar ner till Valdemarsvik. Den har nu genom deras trägna detektiv- och lobbyarbete återbördats till sin gamla hemsocken.

Delarna till klockstapeln är redan tillverkade vid Gamlabyn och skall under kommande år sättas upp på kullen med ruinen efter Tryserums gamla kyrka, som i århundraden varit socknens religiösa, administrativa och kulturella centrum.

En ny kyrka uppfördes 1785 i östra delen av socknen på aristokratins initiativ, och den gamla klockstapeln revs och kyrkan fick hjälp att snabbt förvandlas till ruin. Flytten av sockencentrumet skedde under starka protester och överklaganden av allmogen i den västra sockendelen, och den nya klockstapeln kan ses som ett litet steg mot erkännande av deras ojämna kamp.

2012
Årets kulturpristagare heter Waldemarsviks Träbåtsförening och stavar med W som i fornstora dagar när Waldemarsvik var en lastageplats av rang med många fartyg på redden.

De renoverade och även nybyggda träbåtarna i traditionell stil som för en gammal kulturtradition vidare in i framtiden och som nu under sommarhalvåret ligger vid kaj här i hamnen, har blivit till en stor sevärdhet och en utsmyckning som lyfter hela Valdemarsviks centrum.

Träbåtsföreningen som nu har ca 120 medlemmar är en förhållandevis ung förening och uppvisar en ungdomlig och uppfriskande vitalitet. Träbåtsföreningen har följaktligen inte heller rädits för uppgiften att med kraft och med påtagen ledartröja engagera sig i den pågående kritiken mot rivningar och omstöpningar av Valdemarsviks hamnmiljö, och därmed slå vakt om hotade kulturvärden.

Vår Kulturhistoriska Stiftelse har, enligt stiftelseurkunden närmast skriven i sten, i uppgift att ”bevaka och ta initiativ i bevarandefrågor samt samarbeta med organisationer och institutioner i dessa frågor”. Det är därför med glädje och djup tillfredsställelse, som vi utdelar årets kulturpris som en liten ringa uppmuntran men bevis på stor uppskattning.

Att bygga och underhålla träbåtar är inget för latmaskar och soffpotatisar, och det innebär därför en dubbel glädje för oss att kunna destinera årets kulturpris, 5000 kronor, till Träbåtsföreningen och dess idoga medlemmar.

2009
Per Gräslund har djupa släktrötter i Gryts skärgård, men har under sina yrkesår agerat långt utanför hembygdens hank och stör. Han har dock alltid ägnat den östgötska skärgården både stor intellektuell och fysisk omvårdnad. Per Gräslund har stått likt en fyrbåk bland de östgötska skären och både vid stilla vatten och vid storm stått upp för skärborna och för ansvar och äganderätt. Han har alltid utan sidoblickar bekämpat både rovfiske och röstfiske i enskilda vatten.

Per Gräslund stiftade tillsammans med en bror för 17 år sedan den ideella föreningen med det fyndiga namnet Gryts Skärvårdsförening, där han sedan dess som orädd och driftig ordförande lyft fram den unika skärgårdskulturen och bekämpat dumheten varhelst den dykt upp.

I det stora praktverket om Kråkmarö redovisar och sammanfattar han som dess huvudförfattare, en mer än halvsekellång forskargärning om Gryts skärgård och dess människor med utgångspunkt från Kråkmarö, där hans skärhemman Grönsö ingår.

I Peter Gerdehags film Den vackraste ön är Per Gräslund tillsammans med sitt skötebarn Grönsö i fokus. Skärgårdens unika kulturlandskap måste hela tiden med mycket arbete försvaras och återerövras. Filmens titel skulle sakna all täckning utan Per Gräslunds och hans familjs kärleksfulla omsorg.

2007
Årets kulturpris utdelas till familjerna Per och Kristina Olsson samt Anneli och Kåre Svensson, ägare till Forsby egendom, Edsbruk.
Forsby egendom är en av av Tjustbygdens många stolta sätesgårdar som varit kulturbärare i sin bygd och som ruvar på en intressant historia. Men få eller ens någon annan gård kan uppvisa en så helgjuten och livskraftig nimbus av gammal fin herrgårdskultur som Forsby. Egendomen har inte saluförts utanför släktkretsen sedan 1708 och nuvarande ägarfamilj Olsson, som varit knuten till egendomen sedan 1947, fick egendomen i gåva av den lika tillbakadragna som framsynta godsägarinnan Karin Bergenstråhle 1981.
Familjen har sedan dess väl förvaltat och rustat egendomen och väckt den gamla herrgårdsbebyggelsen med park ur en lång törnrosasömn.
Familjen har även i vidare mening generöst främjat Tjustbygdens kulturhistoria. De har bl.a. donerat det gamla stora Forsbybiblioteket, även med proveniens från Lybeckers Hornsberg och Posses Fogelvik, till Västerviks gymnasium och Kunskapskällan, samt har tillika deponerat det mycket breda och omfattande, och för den lokalhistoriska forskningen synnerligen värdefulla, gårdsarkivet i Västerviks kommunarkiv.

Kulturpriset utdelades på luciadagen i Västra Eds kyrka.

2005
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse har beslutat att utdela årets kulturpris till Lars Nahlbom, Valdemarsvik.
Lars Nahlbom har sina rötter i Gryt och har efter ett yrkesliv i storstaden återvänt till hembygden, som alltid varit nära hans hjärta. Lars har under många år varit en intresserad medlem i Gryts hembygdsförening och har under de senaste åren gjort ett stort jobb åt föreningen. Ingen lär nu ha djupare och bredare kunskap om Gryt och speciellt om vanliga och ovanliga människor som levt där.
Lars Nahlbom har gjort register till boken om Valdemarsvik och boken om Gryt, som har gjort underverk när det gäller att hitta vad man söker. Den stora registervarianten till Grytsboken är ett under av utförlighet, som bildar en ny skola vad gäller register till lokalhistorisk litteratur.

Kulturpriset, en minnessak, utdelades trettondagen 2006 i Tryserums kyrka.

2004
2004 års kulturpris har utdelats till Bengt Gruvebäck, Gruvdalen, Ukna. Han är en välkänd profil med djupa rötter i Tjustbygden, där han hela tiden hämtat kraft och inspiration för sin mission nära och fjärran. Han har sedan barnsben varit en god lyssnare och om möjligt en ännu bättre minneskonstnär och berättare. Med en fin känsla att urskilja karaktärsdrag som originalitet och klokskap hos de enkla och anspråkslösa människorna, som strävat på i vår gränsbygd mellan Småland och Östergötland, har han frikostigt delat med sig av sin muntliga berättarskatt. Många har genom åren fängslats av hans berättarglädje och för en stund glömt bekymmer och svårmod, och även stimulerats att själva gräva i den skatt som finns i den muntliga traditionen.

Artikel i Norrköpings Tidningar
Artikel i Västervikstidningen

2003
2003 års kulturpris har tilldelats Ulf Trysdal, Västervik, som har en genuin kärlek till fädernebygden i Tryseum. I flera decennier har Ulf med största noggranhet och källkritik bedrivit lokalhistorisk forskning om gårdar, byar och släkter i Tjust och bl.a. utrett den välkända släkten Odelberg-Odelmarks äldsta rötter i Tjustbygden.

Kulturpris 2003

Kulturpriset utdelades i samband med den traditionella julfesten i Tryserums kyrka på Trettondagen 2004.

2002
2002 års pris har utdelats till Hannes Carlsson.
Hannes har ju som profession att inom kommunen arbeta med bl.a. ett register över sevärdheter och kulturhistoriska lämningar. Hans gedigna kunskaper med karta och kompass, initiativkraft, entusiasm och noggrannhet har gjort detta alster till något utöver det vanliga.
Hannes har också genom sitt engagemang i ortens hembygdsföreningar med sin fokusering på hembygdsrörelsens kärnverksamhet påtagligt bidragit till en kvalitetshöjning och han har som kunnig och engagerad guide över stock och sten medverkat till ett ökat lokalhistoriskt intresse bland allmänheten.

2001
Kulturpris 2001 har utdelats till Christer Jonsson och Martin Wiklander, som under flera år pietetsfullt och med gediget yrkeskunnande restaurerat det gamla Lundbergska garveriet Wiaholm, Falerum. Garveriet som troligen är landets enda bevarade har lyfts från svårt förfall och är nu en mycket stor sevärdhet.

2000
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses kulturpris 2000 utdelades till Carl-Erik Ståhlbom, Åtvidaberg. Carl-Erik som är av en gammal genuin Hannässläkt har på äldre dagar ägnat mycken tid och energi åt att dokumentera kulturhistoria i Hannäs. Själv kyrkligt engagerad har han ägnat äldre kyrkliga förhållanden i sin hemsocken mycket forskning. Men även böndernas uppbyggande av ekonomiska föreningar och idrottsrörelsens framväxt har fångat hans intresse. En del av hans arbeten har publicerats i årsboken Gård och släkt och mycket väntar på publicering.

1999
Till förste pristagare utsågs f.d. köpman Bror Nilsson i Kvarnvik, Hannäs. Han har byggt upp ett förnämligt lantbygdsmuseum i Sjöberga vilket både är en kulturhistorisk insats och en turistattraktion som kommer bygden till del.


www.tryserumgardar.se